ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແມ່ນໜັງສືພິມທີ່ຮັບໃຊ້ພັກ-ລັດ ມຸ່ງເນັ້ນເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ທັນເຫດການ.
ທ່ານຜູ້ອ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄດ້ທັງແບບເປັນສະບັບລາຍວັນ ແລະ ແບບອອນລາຍທາງເວັບໄຊ.
ຍອດຈຳໜ່າຍໃນແຕ່ລະວັນ 5.000 ສະບັບ ໃນທົ່ວທຸກແຂວງ ໂດຍນະຄອນຫຼວງມີຍອດຈຳໜ່າຍກວ່າ 3.000 ສະບັບ ທີ່ເຫຼືອແມ່ນອອກສູ່ຕ່າງແຂວງ

ໄປເທິງສຸດ