ຫັນປ່ຽນຈ້າງງານນອກລະບົບເຂົ້າສູ່ລະບົບອາຊຽນ

     ກອງປະຊຸມ ສະໄໜພິເສດເພື່ອຮ່າງ ແຜນປະຕິບັດງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການຫັນປ່ຽນຈາກການຈ້າງ ງານນອກລະບົບໄປສູ່ໃນລະບົບ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການສົ່ງເສີມວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະເປັນທໍາໃນອາຊຽນ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ເມສາຜ່ານມາ

ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ຮອງກົມແຜນການ ແລະຮ່ວມມື, ມີບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ແຮງງານອາຊຽນ, ກອງເລຂາອາຊຽນ, ອົງການແຮງງານສາກົນ ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

     ທ່ານ ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການຫັນປ່ຽນຈາກການຈ້າງ ງານນອກລະບົບໄປສູ່ລະບົບ ເພື່ອກ້າວ ໄປສູ່ການສົ່ງເສີມວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະເປັນທໍາໃນອາຊຽນເປັນນິມິດໝາຍອັນ ສໍາຄັນໃນການປະກອບສ່ວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດອາຊຽນ 2016-2025 ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດເພື່ອການພັດທະນາແບບ ຍືນຍົງຫຼັງປີ 2015 ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມ ການ ເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ແລະການຈ້າງງານ, ຜະລິດຕະພາບ ແຮງງານແບບເຕັມສ່ວນ ແລະການເຮັດວຽກມີຄຸນຄ່າ, ເປັນທໍາສໍາລັບທຸກຄົນ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ເພື່ອແນໃສ່ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະການພັດທະນາທັກສະ ພ້ອມທັງສະໜັບ ສະໜູນພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະຊຸມຊົນ ພັດທະນາລະບົບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະການຝຶກອົບຮົມຄືນຂອງຜູ້ ອອກແຮງງານໃນທຸກລະດັບ.

     ການຫັນປ່ຽນຈາກການຈ້າງງານ ນອກລະບົບໄປສູ່ລະບົບ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ ການສົ່ງເສີມວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະເປັນທໍາ ຍັງເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການ ສ້າງໂອກາດການຈ້າງງານນອກລະບົບ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂຄວາມ ແຕກໂຕນໃນການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະຊົນນະບົດ ທັງເປັນການສົ່ງເສີມ ທ່າແຮງຜູ້ປະກອບການແນວຄວາມຄິດທີ່ປະດິດສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສີມືແຮງງານ ຄວາມສາມາດໃໝ່ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດນອກລະບົບ, ເພື່ອສ້າງຊ່ອງທາງໃນ ການພັດນາເສດຖະກິດໃຫ້ມີຫຼາຍຮູບ ແບບໃນການສຶບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງບັນດາ ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃຫ້ຫຼຸດລົງ ເທື່ອລະກ້າວ. ອີກບັນຫາໜຶ່ງ ແມ່ນແນໃສ່ສົ່ງເສີມການພັດທະນານະໂຍບາຍທີ່ຮັດກຸມ ແລະເປັນກົນໄກທີ່ເໝາະສົມ ໃນການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາການຜະລິດ, ເອື້ອອໍານວຍການມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດຈຸລະພາກ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ ລວມທັງການເຂົ້າເຖິງບໍລິການດ້ານການເງິນ.

ຄະແນນລາຍການນີ້
(0 votes)
ເຂົ້າລະບົບເພື່ອສະແດງຄຳເຫັນ

ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ໄປເທິງສຸດ