10 ຂໍ້ຫ້າມ ພະນັກງານການເງິນຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາຍຮັບແຫ່ງຊາດບັນລຸເປົ້າ

     ໃນປີ 2017 ນີ້ລັດຖະບານ ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດປະມານ 23.941 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້ ລາຍຮັບພາຍໃນ 21.463 ຕື້ກີບ ແລະແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານທັງໝົດ 32.402 ຕື້ກີບ, ຄາດຄະເນເງິນຂາດດຸນທັງໝົດ 8.461 ຕື້ກີບ ແນວໃດກໍດີໃນຈຳນວນຕົວເລກ ເຫຼົ້າ ນີ້ອາດບັນລຸເປົ້າຖ້າຫາກພະນັກງານໃນຂະແໜງການເງິນບໍ່ລະເມີດ 10 ຂໍ້ຫ້າມຂອງລັດຖະບານ.

 

     ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດ້ານງົບປະມານທັງເປັນການສະກັດກັ້ນຕ້ານ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຫຼີກເວັ້ນຈາກຫາງສຽງສັງຄົມໃນຂະແໜງການ ເງິນນັບແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ, ກະຊວງການເງິນຈິ່ງໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 1124/ກງ ລົງວັນທີ 10 ເມສາ 2017 ເຊັນໂດຍ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນວ່າດ້ວຍຂໍ້ຫ້າມ ແລະວິໄນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງການເງິນ.

     ເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຂໍ້ຫ້າມ ແລະວິໄນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງການເງິນມີດັ່ງນີ້: ຫ້າມສ້າງ ແລະລາຍ ງານຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະບໍ່ມີມູນ ຄວາມຈິງ, ສ້າງກຸ່ມກ້ອນ, ປັ່ນປ່ວນແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີ ພາຍໃນກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນ; ຫ້າມສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເຊື່ອງອຳການກະທຳຜິດຂອງຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການກ່ຽວກັບພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ, ຊັບສິນຂອງລັດ, ທີ່ດິນ, ງົບປະມານຂອງລັດ ແລະກົດໝາຍລະບຽບການອື່ນຂອງຂະແໜງການເງິນ; ຫ້າມສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຖ່ວງດຶງ, ແກ່ຍາວເວລາໃນ ການຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂເອກະສານ ຕ່າງໆເພື່ອທວງເອົາ, ຂໍເອົາສ່ວນແບ່ງໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ, ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ຈຸ້ມເຈື້ອ, ພັກພວກ ຫຼື ໝູ່ຄະນະ; ຫ້າມເປັນນາຍໜ້າ, ເປັນທີ່ປຶກສາບັນຊີ, ຫົວໜ້າບັນຊີໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ, ການດຳເນີນຄະດີ, ສ້າງຄວາມເຄື່ອນໄຫວອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວຄ້າຂາຍເຖື່ອນ, ຫຼົບຫຼີກເຊື່ອງອຳຄ່າພາສີດ, ອາກອນ, ອາກອນ, ຊັບສິນຂອງລັດ ແລະອື່ນໆທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການ.

     ນອກນີ້ ຍັງຫ້າມປອມແປງເອກະສານ, ຖານຂໍ້ມູນ, ໃບຮັບ (ເກັບ) ເງິນອາກອນ, ພາສີ, ຊັບສິນ, ຄັງເງິນ ແລະອື່ນໆ, ນຳໃຊ້ເອ  ກະສານປອມແປງເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ຈຸ້ມເຈື້ອ ຫຼື ໝູ່ຄະນະ; ຫ້າມປົກປິດສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເຊື່ອງອຳຂໍ້ ມູນ, ຫຼັກຖານ ຫຼື ບົດລາຍງານການເງິນ, ດ້ານຈຳນວນ, ປະເພດ, ຊະນິດ, ບໍລິມາດ, ຈັດເລກລະຫັດ, ແຫຼ່ງກຳເນີດ, ມູນຄ່າແຈ້ງສິນຄ້າ ເຄື່ອງຂອງ, ເກັບລາຍຮັບແລ້ວບໍ່ ມອບ, ມອບບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ມອບບໍ່ທັນກຳນົດເວລາເພື່ອອຳນວຍໃຫ້ນັກທຸລະກິດແບ່ງຜົນປະໂຫຍດສ່ວນ ຕົວ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸດຄົນ, ຄອບຄົວ, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ຈຸ້ມເຈື້ອ, ພັກພວກ ຫຼື ໝູ່ຄະນະ, ຫ້າມໃຫ້ສິນບົນຜູ້ອື່ນ, ຮັບສິນບົນ, ທວງເອົາ, ຂໍເອົາສ່ວນແບ່ງ (ເປີເຊັນ) ເປັນວັດຖຸ,  ເງິນຄຳຕ່າງໆ ໃນທຸກຮູບແບບຈາກນັກທຸລະກິດ ແລະຜູ້ປະກອບການ ອື່ນໆ, ຫ້າມຍັກຍອກ, ສໍ້ໂກງເອົາຊັບສິນ, ເງິນຄຳຂອງລັດ, ລວມໝູ່, ຂອງປະຊາຊົນ ແລະນຳໃຊ້ງົບປະມານຊັບ, ສິນຂອງລັດລວມໝູ່ ຫຼື ປຸກລະດົມການອຸປະຖຳໃນຮູບແບບ ຕ່າງໆເພື່ອເອົາໄປເຮັດຂອງຂວັນຂອງຕ້ອນເພື່ອຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ຈຸ້ມເຈື້ອ, ພັກພວກ ຫຼື ໝູ່ຄະນະ; ຫ້າມສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ໃນການຕົກລົງ, ປອມແປງມາດຖານເຕັກນິກ, ບໍລິມາດ, ລາຄາຫົວໜ່ວຍ, ການປະມູນ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ສັນຍາສໍາປະທານ, ສັນຍາຮ່ວມທຶນ, ສັນຍາ ປ່ອຍກູ້, ໜັງສືຄ້ຳປະກັນ, ສັນຍາ ເຊົ່າກິດຈະການ, ຊັບສິນ, ລົງລາຍ ເຊັນຢັ້ງຢືນເອກະສານທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ ແລະເອກະສານທາງລັດຖະການ ອື່ນໆທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ຈຸ້ມເຈື້ອ, ພັກພວກ ຫຼື ໝູ່ຄະນະ; ຫ້າມປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການມອບໝາຍໜ້າທີ່, ສັບຊ້ອນວຽກງານ, ຫ້າມເລືອກວຽກ.

     ນອກຈາກ ບັນດາຂໍ້ຫ້າມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງນີ້ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຫ້າມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການອື່ນໆ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງການເງິນຫາກມີພຶດຕິກໍາຂັດ ຫຼື ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ, ສໍາຫຼວດກວດກາ ຫຼື ປະຕິບັດວິໄນ ຫຼື ລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການຕາມແຕ່ລະກໍລະນີເບົາ ຫຼື ໜັກ, ພ້ອມທັງມີມາ ຕະການລົງວິໄນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ລະເມີດຂໍ້ຫ້າມຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ທີ່ ບໍ່ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຫຼື ມີການກະທໍາຜິດທີ່ມີມູນຄ່າເປັນ ເງິນບໍ່ເກີນ 5 ລ້ານກີບ ແຕ່ບໍ່ຈິງໃຈລາຍງານບໍ່ຮັບສາລະພາບຈະ ຖືກລົງວິໄນຕາມກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

     ພ້ອມນີ້ ຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາ ແຕ່ລະຂັ້ນຂອງຂະແໜງການເງິນ ແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ (ແຂວງ ແລະເມືອງ) ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ ຄົ້ນຄວ້າ, ເຊື່ອມຊຶມ, ກໍາແໜ້ນ ແລະນໍາໄປຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໃຫ້ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນຂອບເຂດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຢ່າງທົ່ວເຖິງພ້ອມທັງຊີ້ນໍາໆພາການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍຕິດພັນກັບການດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງປະຈໍາເດືອນຂອງພັກ ແລະຂອງລັດ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງການເງິນທຸກຄົນທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະປະຊາຊົນມີໜ້າທີ່ຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໂດຍມອບໃຫ້ກົມກວດກາ, ຄະນະກວດກາພັກ-ລັດແຕ່ລະຂັ້ນຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະດໍາເນີນທຸກມາດຕະການເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະແກ້ໄຂຜົນການກວດກາຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຕາມໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດຂອງຕົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ຄະແນນລາຍການນີ້
(0 votes)
ເຂົ້າລະບົບເພື່ອສະແດງຄຳເຫັນ

ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ປະຕິທິນຂ່າວ “ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ”

« ມິຖຸນາ 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
ໄປເທິງສຸດ